thai
ENG
SiteMap

ติดต่อศูนย์ฯ
 
 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมการวิจัยในคน (MU-CERif) ทำหน้าที่พิจารณาและให้การรับรองตลอดจนติดตามกำกับดูแลการดำเนินการ
วิจัยที่ได้ให้การรับรอง ไปจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยจะทำหน้าที่ดังกล่าว สำหรับ โครงการวิจัยของส่วนงานที่ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำส่วนงาน นอกจากนี้ยังจะเป็น
ผู้นำในการกำกับดูแลโครงการประเภทพหุสถาบัน (Multicenter study)
ที่ดำเนินการร่วมกันหลายส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
โดยเป็นผู้ประสานงานในการจัดให้มีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลโครงการ
ประเภทพหุสถาบัน (Multicenter study) รวมทั้งทำหน้าที่เป็น lead IRB ในการพิจารณาให้การรับรองครั้งแรก
(Initial review)
และอาจรับหน้าที่เยี่ยมสำรวจหน่วยวิจัยที่เกิดปัญหาระหว่างดำเนินการวิจัย (for-cause site visit) เมื่อมีผู้ร้องขอ
 
 
     
กระบวนการเสนอขอ รับรองจาก MU-IRB
แผนภูมิขั้นตอน
โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Multicenter Research
 
 

หน้าแรก l เกี่ยวกับศูนย์ฯ l กำหนดวันประชุมl ขั้นตอนการพิจารณา l ค่าธรรมเนียมl อบรม/สัมมนา
Download แบบฟร์อม
l คู่มือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนl Webboardl IRB ใน มหาวิทยาลัยมหิดล


Copyright © 2012 Center of Ethical Reinforcement for Human Research . All rights reserved.
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์: 02-8496223-5 โทรสาร:02-8496223